Tietosuojaseloste

Photokrafix Oy:n tietosuojaseloste (kattaa myös Avea Media aputoiminimen)

Photokrafix Oy kerää tietoja asiakkaistaan, jotta se voi tarjota asiakkailleen parhaan mahdollisen palveluidensa käyttökokemuksen. Asiakastietoja käytetään mm. turvallisen palvelun toimittamiseen sekä asiakaspalvelun laadun kehittämiseen.

Photokrafix Oy kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä, ja käyttää keräämiään henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Photokrafix Oy ei myy eikä luovuta asiakkaidensa tietoja eteenpäin muissa kuin tämän tietosuojaselosteen 7. kohdassa mainituissa tarkoituksissa.
Toukokuussa 2018 voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilörekisterin pitäjällä on velvollisuus informoida rekisteröityjä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tämä seloste täyttää tietosuoja-asetuksen informointivelvoitteen. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Photokrafix Oy:n palveluita.

1. Rekisterinpitäjä
Photokrafix Oy (y-tunnus 2870340-2)
Postiosoite:
Jouttikankaantie 124
96700 Rovaniemi

Käyntiosoite:
Lapinkävijäntie 1
96100 Rovaniemi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Puh. +358 40 758 2809

E-mail: info@avea.fi

2. Rekisteröidyt
Rekisteriin kuuluvat Photokrafix Oy:n asiakkaat. Rekisteriin kuuluvat myös ne henkilöt, jotka ovat ottaneet yhteyttä Photokrafix Oy:n asiakaspalveluun verkkosivujen, puhelimen tai sähköpostin välityksellä tai myymälässä ja jättäneet yhteystietonsa toimeksiannon tai yhteydenoton yhteydessä.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen keräys ja käsittely perustuu:
asiakkaan antamaan suostumukseen

Photokrafix Oy:n ja asiakkaan väliseen rekisteröityyn asiakassuhteeseen
tilauksiin liittyvien velvoitteiden hoitamiseen

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain alla lueteltaviin, ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:
asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpidon helpottamiseen

tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin

ostohistorian säilyttämiseen mahdollisia tuotepalautuksia tai takuukäsittelyjä varten
väärinkäytösten estämiseen
asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun laadun parantamiseen

yrityksen oman toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

tilastojen laatimiseen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi
Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Ostoshistoria: mm. tilatut tuotteet ja hintatiedot, toimitusosoite

Kontaktihistoria ja tallenteet puhelimen, sähköpostin tai internetin välityksellä käydyistä keskusteluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@avea.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Asiakkaan itse syöttämien tietojen perusteella asiakkaaksi rekisteröityessään tai tilausta tehdessään.

Asiakkaan itse tekemän yhteydenoton perusteella. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimen, sähköpostin, chatin, Messengerin tai muun internetsovelluksen välityksellä.

Asiakkaalle toteutettavien käyttäjäkokemuskyselyiden tai -haastattelujen avulla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tilausten toimitukseen liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Näitä kolmansia osapuolia ovat:
logistiikkakumppanit, jotka toimittavat lähetykset asiakkaan valitsemaan paikkaan

maksunvälittäjäkumppanit
laskuoperaattorit

perintäyhtiö, kun lasku erääntyy ja siirtyy perintään

poliisin lupapalvelut
Yhteistyökumppaniyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, mikäli lainsäädäntö sitä vaatii.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

Asiakas voi pyytää häntä koskevan henkilötiedon anonymisoimista tai poistamista rekistereistämme. Osalle tiedosta lainsäädäntö voi asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiseen säilytykseen (mm. kirjanpitolaki sekä kuluttajansuojalaki).

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain Photokrafix Oy:n omilla työntekijöillä, jotka on koulutettu käsittelemään henkilötietoja turvallisesti ja vastuullisesti.
Kaikki rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja palvelimien tietoturva on korkealla tasolla. Tulosteet ja arkistot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain Photokrafix Oy:n omilla työntekijöillä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kuin poikkeustapauksissa. Poikkeustapauksia ovat vain EU:n ulkopuolelta tulleet tilaukset, jolloin kyseisen tilauksen toimitustiedot luovutetaan kuljetuspalveluyhtiölle toimituksen mahdollistamiseksi.

11. Evästeiden (”cookies”) käyttö
Photokrafix Oy:n verkkosivustoilla käytetään evästeitä (pieniä laitteeseen sijoitettuja tekstitiedostoja) tietojen keräämiseen. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt osoitteeseen, mitä internetsivuja hän on selannut, mitä selainta käyttää sekä mikä hänen tietokoneensa IP-osoite on. Evästeiden avulla voimme muun muassa analysoida sitä, miten hyvin sivustomme ja verkkopalvelumme toimivat. Evästeiden kautta kerättyä tietoa hyödynnetään myös tilastointitarkoituksiin.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja ei yhdistetä asiakasrekisteritietoihin.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palvelumme kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä tietosuojaselosteen muutoksista ilmoitetaan palveluun rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Päivitetty viimeksi 27.10.2020.